Algemeen

 • Maximus is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maximus uitgegaan is van door of namens de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Maximus is nooit aansprakelijk voor indirecte schade.
 • In gevallen waar de algemene voorwaarden geen duidelijkheid over verschaffen of waarover niets is opgenomen in de algemene voorwaarden, beslist Maximus. In eerste instantie dient uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de algemene voorwaarden.
 • Indien Maximus niet steeds strikte naleving van de algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Maximus in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maximus partij is, is uitsluitend het Belgisch rechtssysteem en recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 • Elke klant van Maximus heeft recht op het herroepingsrecht van veertien dagen. Dit geld niet op (Custom) Mystery producten.

Producten

 • De door Maximus aangeboden producten zijn near mint tot mint tenzij anders is aangegeven. Onder kaarten die mint zijn wordt verstaan kaarten die onbeschadigd zijn. Kaarten die near mint zijn kunnen kleine imperfecties aan de hoeken of randen hebben, maar zien er verder uit als nieuw. Dit betekent dat er geen tekenen van slijtage zichtbaar zijn.
 • In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat aangeboden producten op Maximus niet op voorraad zijn. In dergelijke gevallen wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt de klant gecompenseerd voor de niet op voorraad zijnde producten.
 • Wanneer de levering niet naar wens van de klant is, kan de klant binnen 7 dagen de geleverde goederen retourneren en zijn geld exclusief de verzendkosten terug ontvangen. De goederen dienen dan in dezelfde staat als bij levering te worden teruggezonden. Verzendkosten en het risico van het niet aankomen van de teruggezonden levering zijn voor rekening van de klant.

Pre-orders

 • In geval van pre-orders worden er afwijkende voorwaarde aangehouden. Deze worden in dit deel van de algemene voorwaarden omschreven.
 • Veel van onze producten worden op bestelling tegen zeer scherpe prijzen aangeboden. Vaak is dit omdat dit gebeurt op basis van een “Release” of aangekondigde “Restock”.
 • Deze pre-orders horen betaald te zijn tenminste en niet later dan 7 dagen voor de aangekondigde release datum. Deze release datum is gegeven ter indicatie wanneer u het product zult kunnen ontvangen.
 • Pre-orders horen ten minste en niet later dan 9 dagen voor de aangekondigde release bevestigd te worden.

Bestellen

 • Wanneer u een bestelling plaatst gaat u (‘de klant’) akkoord met de algemene voorwaarden.
 • Bij het plaatsen van een bestelling gaat de klant een overeenkomst aan met Maximus om de bestelde producten af te nemen en het totaalbedrag van de bestelling te betalen. Het bestellend is dus een bindende en niet eenzijdig opzegbaar, met uizondering van gevallen waarbij betaling door de klant binnen de gestelde betaaltermijn niet plaatsvindt, in welk geval de overeenkomst opgezegd kan worden. Zolang de klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen blijven de producten uit de bestelling eigendom van Poke Maestro.
 • Er geld geen minimum afname of minimaal bedrag bij een bestelling op Maximus.

Betaling

 • Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 7 dagen betaald te zijn door de klant. Betaling geschiedt in euro of op de door Maximus aangegeven bankrekening. Wanneer betaling niet binnen deze termijn en/of op de voorgeschreven manier heeft plaatsgevonden, behoudt Maximus zich het recht voor om de bestelling te annuleren. Maximus behoud zich het recht een incassobureau in te schakelen wanneer klant in gebreken blijft en Maximus niet verkiest de bestelling te annuleren. In dergelijke gevallen zijn eventuele kosten voor incasso voor rekening van de klant.
 • Wanneer Maximus een order moet refunden dat betaald is met Paypal of een andere betaalmethode waar met een percentage extra op moet betalen, is Maximus niet verantwoordelijk voor het deel dat Paypal afhoudt.

Prijzen

 • De op de website vermelde prijzen zijn in euro, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 • De prijzen die vermeld zijn op de website op het moment van bestelling zijn het uitgangspunt voor het door de klant te betalen bedrag.
 • Prijzen op de website kunnen fouten bevatten. Maximus behoudt zich het recht voor om een bestelling (deels) te annuleren wanneer prijzen duidelijk afwijken van hetgeen verwacht mag worden.
 • De verzendingskosten komen op 7 euro binnen België en op 13 euro naar Nederland.

Verzending

 • Bij niet extra genomen verzekering, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies of schade aan het pakket.
 • Bestelde items worden binnen de 2 werkdagen na betaling verzonden, verzendingen gebeuren met DPD. De levertermijn binnen België bedraagt maximum 2-3 dagen, naar Nederland maximum 7 dagen. Indien de verzendingen langer duren heeft de klant recht zijn order te annuleren of een schadevergoeding in de vorm van een korting bij een volgende order.